Management

#PositionNamePhone
1PresidentSohrab Khan306 361 4204
2Vice PresidentSaleem Qureshi306 262 5506
3General SecretaryAsif Shahzad306 261 7280
4Chair Religious AffairsShahid Rasul306 716 5147
5Finance SecretaryEmaduddin Shaikh306 713 9220
6Chair Youth AffairsHasnian Abbas306 227 0770
7MaintenanceMuhammad Imtiaz306 880 5379
8Sister AffairsMrs. Humaira Naveed306 716 4900

Shura Committee

#NamePhone
1Abul Bashar306 471 0852
2Abu Saeed306 880 8922
3Jamil Ahmed306 341 0215
4Qamar Ahmed306 341 4533

Imam of Masjid

NamePhone
Ashraful Alam3062414683